Ticības mācības pamatojums

1. Bībele- Mēs ticam, ka Bībele un tikai Bībele ir patiess Dieva Vārds.
(Pāvila otrā vēstule Timotejiem 3:16; Pētera otrā vēstule 1:20-21).

2. Trīsvienība –Mācība par trīsvienību: Tēvs, Dēls (Jēzus) un Svētais Gars.
(Pirmā Mozus grāmata 1:26; Mateja evaņģēlijs 28:19,  3:16-17).

3. Jēzus Kristus – Mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, uz zemes viņš bija kā paties Dievs un kā īstais cilvēks vienlaicīgi. Viņš bija vienīgais cilvēks kuram dzīve bija bez grēka.
(Jāņa evaņģēlijs 1:18, 1:20; Pāvila pirmā vēstule Timotejiem 3:16).

4. Dzimšana no jaunavas – Jaunava Marija (ieņēma) Jēzu Kristu no Dieva caur Svēto Garu. Viņu sauc par Dieva dēlu tāpēc, ka Viņš bija (ieņemts) no Dieva Svētā Gara.
(Mateja evaņģēlijs 1:18, 1:20; Lūkas evaņģēlijs 1:35).

5. Ikviens atgriežoties no grēka un kristoties Jēzus Kristus vārdā var dabūt grēku piedošanu.
(Apustuļu darbi 2:38,   3:19).

6. Svētīšana- Patstāvīgi pilnveidojošais process atdodot sevi Dievam, lai mēs līdzinātos Kristus līdzībai
(Pāvila pirmā vēstule tesalomiķiem 4:3, 5:23).

7. Glābšana- Mēs glābti no žēlastības ticībā Jēzū Kristū caur Viņa nāvi un augšāmcelšanos. Glābšana ir Dieva dāvana, bet ne mūsu labo darbu nopelns, vai kaut kādu citu cilvēku sasniegums.
(Pāvila vēstule efeziešiem 2:8-9; Pāvila vēstule galatiešiem 2:16; Pāvila vēstule Titam 3:5).

8. Kristus asinis – Asinis kuras izlēja Jēzus Kristus Golgātas krustā, šķīsta mūs no visas netaisnības grēkiem. Jēzus uzņēma visas pasaules grēkus.
(Jāņa pirmā vēstule 1:7; Jāņa atklāsmes grāmata 1:5, 5:9).

9. Kristus atrodas visos ticīgajos –Kristietis ir cilvēks, kas lūdz Kungu Jēzu Kristu nākt un dzīvot viņā. Kristietis liek savas cerības uz to, ko Kristus izdarīja priekš Viņa, kad nomira, tika aprakts un augšāmcēlās no miroņiem.
(Jāņa eveņģēlijs  14:17, 14:23, 1:12, 15:4).

10. Augšāmcelšanās- Mēs ticam ,ka Jēzus Kristus augšāmcēlās no miroņiem pēc trīs dienām, pēc savas krusta nāves. Nāks diena, kad visi ticīgie Kristū tāpat augšāmcelsies, lai saņemtu savu balvu – mūžīgo dzīvību Debesīs ar Dievu.
(Lūkas evaņģēlijs 24:36, 24:39; Pāvila vēstule filipiešiem 3:21; Pāvila pirmā vēstule korintiešiem 15:42, 15:44).

11. Debesis -Tā ir vieta mūžīgai dzīvei visiem ticīgajiem.
(Pāvila otrā vēstule korintiešiem 5:1; Pētera pirmā vēstule 1:4).

12. Elle- Grēcinieki pēc savas zemes dzīves būs Dieva tiesāti un nosūtīti ellē.
(Vēstule ebrejiem 9:27; Mateja evaņģēlijs 25:41).

13. Ūdens kristības –Dieva vārds saka tiem, kuri tic Kungam Jēzum Kristum, jāpieņem kristības Jēzus vārdā.
(Mateja evaņģēlijs 28:19; Jāņa evaņģēlijs 1:26; Apustuļu darbi 2:38).

14. Svētais vakarēdiens – Sevišķs laiks pārrunām Dieva klātbūtnē, ar maizes kumosu  un malku vīna, kas simbolizē Jēzus Kristus miesu un asinis.
(Pāvila pirmā vēstule korintiešiem 11:23-25; Marka evaņģēlijs 14:22-25).

15. Otrā atnākšana –Jēzus Kristus nāks uz zemo otrreiz, lai celtu savu Valstību. Viņa atnākšana būs redzama parādība priekš visiem. Diena, kad tā notiks, Rakstos nav atvērta.
(Jāņa atklāsmes grāmata 1:7; Apustuļu darbi 1:9-11).

16. Slimo dziedināšana- Jēzus dzīvē un kalpošanā ,bija slimo dziedināšana. Darot to pašu, Jēzus lika darīt to Saviem mācekļiem. Šīs zīmes pavada ticīgos. (Matej evaņģēlijs 8:16-17; Apustuļu darbi 6:6-7;Marka evaņģēlijs 16:17-18).

17. Svētā Gara kristība un dāvanas runāt mēlēs- Dota Vasarsvētku dienā, tas bija Tēva apsolījums ,kas tika izliets pēc Jēzus augšāmcelšanās, draudzes stiprināšanai darbā, sludinot evaņģēliju pa visu pasauli. To mērķis bija ticīgo stiprinājums, pastiprinot viņu lūgšanas un zīme neticīgajiem.
(Apustuļu darbi 2:17, 2: 38-39; Marka evaņģēlijs 16:17; Jāņa evaņģēlijs 14:26).

18. Mūsu ticība balstīta uz pilnīgu pakļaušanos cilvēku iedibinātām valdībām un varām, ja vien tās nav pretrunā ar Evaņģēliju, Bībeles morāli un ticīgā sirdsapziņu.
(Pāvila vēstule romiešiem 13:1-7; Pāvila vēstule Titam 3:1; Apustuļu darbi 4:19).

Ventspils,                                                                                                                         2009.gada 21.  oktobrī