Lūgšanu un gavēņa nedēļa no 9.-15.janvārim (papildināts video)

Lūgšanu un gavēņa nedēļa starptautiskajā kustībā “Jaunā paaudze” ir tradīcija jau kopš pirmsākumiem. Iesākt gadu meklējot Kunga vaigu un saņemt virzienu no Viņa, tas ir tas, kas mums vajadzīgs gada sākumā. Virziens individuāls un virziens katrai draudzei, kā arī kustībai kopumā.

Katru darba dienu 18:00 savienosimies lūgšanā ar Rīgas bāzes draudzi “Jaunā paaudze”, sanākot kopā draudzē un pieslēdzoties lūgšanu tiešraidei.

Katrai dienai ir sava tēma.

Pirmdiena, 18:00. Pateicība par visu noieto ceļu.

Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis! (Psalms 103:2)

09.01.2023. Pirmā gavēņa diena

Otrdiena, 18:00. Lūgšana par piedošanu, šķīstīšanu un svētumu.

Jo tāda ir Dieva griba – lai jūsu dzīve būtu svēta. (1.Tesal. 4:3)

Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu! (Psalms 51:12)

10.01.2023. 2.diena

Trešdiena, 18:00. Draudzes struktūru atjaunošana. Iekšējā sakārtotība

Ejiet pie Viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs. Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu (1.Pētera 2:4-5)

11.01.2023 Trešā diena

Ceturtdiena, 18:00. Draudzes izaugsme. Apmeklējumi mājās. Aizbildnieība un želsirdības kalpošana

Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet Tas Kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. (Apustuļu darbi 2:46-47)

https://www.youtube.com/live/5AY4SB9Knx8?feature=share


Piektdiena, 18:00. Sistematizēto pasākumu kalendārs nākamajam gadam. Lūgšana, lai Kungs uzliek svētības zīmogu uz katru no tiem

Dari redzamus Saviem kalpiem Savus darbus un liec saskatīt Savu godību viņu bērniem! Lai nāk pār mums Tā Kunga, mūsu Dieva, laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu, mūsu roku darbu – to pašķir un svētī! (Psalms 90:16-17)


Sestdiena, 12:00

Lūgšana par Ukrainu

Gara vienotība starp Jaunās paaudzes draudzēm

Teoloģijas un pēdējā laika atklāsmju centralizācija

Es lieku jums pie sirds, brāļi, ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies: vairieties no viņiem! Tādi cilvēki nekalpo mūsu Kungam Kristum, bet savam vēderam un ar saviem saldajiem vārdiem un skaistajām runām pieviļ vientiesīgo sirdis… Bet miera Dievs drīzumā samīs sātanu apakš jūsu kājām! Mūsu Kunga Jēzus žēlastība lai ir ar jums! (Romiešiem 16:17-18, 20) 


Svētdiena, 11:00. Svinīgais pateicības dievkalpojums janvāra gavēņa noslēgumā

Visiem Taviem darbiem būs Tevi, Kungs, teikt, un Taviem svētajiem būs Tevi daudzināt. Viņi izteiks Tavas valstības godību un runās par Tavu varu, lai cilvēku bērniem top zināmi Tavi varenie darbi un Tavas valstības brīnišķais spožums un godība. 
Tava valstība ir uz mūžīgiem laikiem, un Tava valdīšana paliek uz radu radiem. Uzticamības pilns ir Tas Kungs Savos vārdos un svēts visā Savā rīcībā. 
Tas Kungs ir atbalsts visiem, kas krīt, un padara atkal taisnus visu nomākto stāvus. 
Visas acis gaida uz Tevi, un Tu viņiem dod viņu barību savā laikā; 
Tu atver Savu roku un paēdini visus, kas dzīvo, ar labu prātu. 
Tas Kungs ir taisns visos Savos ceļos un svēts visos Savos darbos. 
Tas Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc, visiem, kas Viņu piesauc patiesībā. 
Viņš izpilda, ko vēlas tie, kas Viņu bīstas, dzird viņu brēkšanu un palīdz viņiem. 
Tas Kungs pasargā visus, kas Viņu mīl, bet Viņš iznīcinās visus bezdievīgos. 
Mana mute paudīs Tā Kunga slavu, un visa miesa lai teic Viņa svēto Vārdu mūžīgi mūžam! Mēs slavējam To Kungu tagad un mūžīgi! Alelujā! (Psalms 145:10-21)


Varat lasīt mācītāja Alekseja Ledjajeva uzrunu dalībai gavēnī šeit.